© 2019 site by Ples Energij

PAINTER

SLAVICA Štrukelj Kokoravec KOKO

About me: 

name: Slavica

surname: Štrukelj Kokoravec / KOKO

date of birth: 14.5.1963

education: ArtHouse of Visual Arts, Ljubljana

                  High School for Design and Photography, Ljubljana     

About pictures:

For a number of years, I have been asking myself if they exist. Is this possible? Can they be something more than just pretty paintings?

I have spent a lot of time on this subject. My thoughts have been wandering through different areas, from painting to healing and concern for fellow human beings in good and bad, in various life experiences, which were either wonderful or sad. I have tested, verified, painted, healed people, and constantly researched from inside out in thoughts, actions, gestures, dance, music, with relaxing the soul and the body, and in the end it worked! As a graduated painter, fashion stylist, graduated  biotherapist,  healer, with a prominent touch for beautiful and fellow human beings soul, spirit, body and mind, I have managed to merge all of this in my paintings. Being an artist is a wonderful life journey. I paint spontaneously, and allow the energy flow through me. My body and mind are connected with the earth and the universe.

My family, friends, acquaintances or just random people have reported to me many times, of strange sensation and influence, which they sense around me or my paintings, even the next day. Those people who have, or have already had my paintings, tell me about the oddities, which are occurring to them. Every person is a world unto itself and perceives a painting completely differently, depending on what his soul needs in that very moment. Let it be love, better sales, better health, absence of stress, meaning of life, creativity, better interpersonal relationships, peace of mind or something else.

We say that coincidences do not exist, and I think that this statement is completely true. I tested the healing effect of my paintings of my self.

These paintings heal because they contain the vibrations of the universe, which, with the help of my thoughts, colors, ability and sensation of healing people, are in the process of painting weaved to the canvas and radiate back to space with its captured energy. Thought is energy and energy is thought, and that is why thoughts shape us and the world, which surrounds us. A thought can change our insides, our thinking and change us even from the outside. In the process of painting, my thoughts are transformed to colors, where every color, like an electromagnetic wave contains a frequency record, which radiates back into space. I live through colors. They are my passion and my way of life. The fact that I have chosen to write about ‘The Power of Color in Painting’ in my diploma is no coincidence. The paintings are not all about a beautiful, colorful and balanced image or abstraction, but also about feeling something different, like new emotions, truths, some kind of new dimensions of sensing and thinking. Changes happen, which indicate new virtues, new feelings, we become more positive, more comprehensive and we reach a new state of consciousness. Through the painting we can find ourselves, and we feel happy, unburdened and free. The paintings liberate us from our earthly bonds. There is no sign of stress, because stress is nothing else then a way of life! And what kind of life we live, is totally up to us, right?

On the Institute for Bio-electromagnetics and New Biology d.o.o. (BION), we have performed many tests on volunteers, where I got, on the base of the results and very extensive report, an issued document, as a certificate for Energy Influence of Copyright Healing Paintings. It says in the report that my paintings are extremely anti-stressful with a power of revitalization for a human being, which means they have a really healing influence and impact on a person, on elimination of stress, and that with their presence in space, they have the power to create a regeneration in the body and mind of every individual.

A satisfied buyer of my painting wrote: ‘Meeting you and your paintings, meant to me a much more complexed dimension of experiencing colors and all of your energy that is connected with it. Intensive and glowing colors from your paintings, have taught me, to recognize their beautiful colorful energy elsewhere in the environment, where I live, work, cycle and dance. And when I sense and recognize this energy, my little worlds become more beautiful and complex.’

Slovene psychologist, theologian, and author Anton Trstenjak wrote: ‘Man is a designer of the world according to colors. With colors he discloses his culturalism and spirituality. The color exactly, is the conciliation element between the restlessness of the city bustle and the peace of unspoilt nature.

All good, with love, Slavica Štrukelj Kokoravec

O slikah:

Vrsto let sem se spraševala ali obstajajo? je to mogoče? ali so lahko nekaj več kot le lepe slike?

Veliko, veliko časa sem posvetila tej temi. Moje razmišljanje se je sprehajalo skozi različna področja, od slikarstva do zdravilstva, skrbi do sočloveka v lepem in hudem, v mnogoterih življenjskih izkušnjah, ki so bile čudovite ali žalostne. Preizkušala sem, preverjala, slikala, zdravila ljudi in zopet poizkušala in slikala ter nenehno raziskovala od znotraj navzven, v mislih, dejanjih, gestah, plesu, glasbi, z umiritvijo duše in telesa in… uspelo je! Kot diplomirana slikarka, modna oblikovalka in diplomirana bioterapevtka, zdravilka z izrazitim čutom za lepo in sočloveka, za njegovo dušo, duh, telo in um sem uspela združiti vse to v svoje slike. Biti umetnik je lepo življenjsko potovanje. Slikam spontano in dovolim, da energija teče skozi mene. Moj duh in um se povežeta z zemljo in vesoljem.

Moji prijatelji, znanci, sorodniki ali pa tuji ljudje so me večkrat obveščali o nenavadnem čutenju in vplivu, ki ga zaznavajo ob meni in ob mojih slikah še naslednji dan. Tisti ljudje, ki pa so že imeli moje slike, pa mi povedo o nenavadnostih, ki se jim ob tem dogajajo. Vsak človek je svet zase in dojema sliko čisto drugače, odvisno, kaj v danem trenutku potrebuje njegova duša. Je to ljubezen, boljša prodaja, boljše zdravje, odsotnost stresa, smisel življenja, kreativnost, boljši medosebni odnosi, duševni mir ali kaj drugega?

Pravimo, da naključij ni! Zdravilnost mojih slik sem izkusila na svoji lastni koži. 

Slike zdravijo zato, ker imajo v sebi vibracije vesolja, ki s pomočjo mojih misli, barv, čutenja in sposobnosti zdravljenja ljudi, ki jih v procesu slikanja vtkem v platno, sevajo nazaj v prostor s svojo ujeto energijo. Misel je energija in energija je misel in zato misli oblikujejo nas in svet, ki nas obdaja. Misel lahko spremeni našo notranjost, naše mišljenje in celo našo zunanjost. V postopku slikanja, se moje misli spremenijo v barve, kjer vsaka barva kot elektromagnetno valovanje vsebuje frekvenčni zapis, ki seva nazaj v prostor. Jaz živim skozi barve, ki so moja strast in način življenja. Verjetno ni naključje, da sem si izbrala naslov diplomske naloge: »Moč barve v slikarstvu«. V slikah ne gre le za lepo, barvito in usklajeno podobo ali abstrakcijo, pač pa gre za to, da v slikah začutimo nekaj drugačnega, kot so nova čustva, resnice, neke nove dimenzije razmišljanja in občutenja. Zgodijo se spremembe, ki nam nakazujejo nove vrednote, nove občutke, postanemo pozitivni z boljšim razumevanjem, delovanjem in novim stanjem zavesti. Skozi sliko najdemo samega sebe, zato se počutimo srečne, neobremenjene in svobodne. Slike nas osvobodijo zemeljskih spon. Nikjer ni sledu o stresu, saj naš stres ni nič drugega kot naš način življenja!!! Kakšno življenje živimo, pa si izberemo sami, kajne!

Na Inštitutu za bioelektromagnetiko in novo biologijo d.o.o. ( Bion ), smo opravili različna testiranja na prostovoljcih, kjer sem na podlagi dobljenih rezultatov in na osnovi obširnega poročila pridobila izdani dokument, kot certifikat Za energijski vpliv avtorskih zdravilnih slik. V poročilu piše, da so moje slike izrazito protistresne z močjo revitalizacije človeka, kar pomeni da zelo zdravilno vplivajo na človeka, na stres, da ga odpravljajo in imajo s svojo prisotnostjo v prostoru moč, da vzpostavijo novo regeneracijo v telesu in umu vsakega posameznika.

 

Zadovoljna kupka moje slike je zapisala: »Srečanje s Tabo in Tvojimi slikami je za me pomenilo veliko bolj kompleksno dimenzijo doživljanja barv in vse tvoje energije ki je s tem povezana. Intenzivne in sijoče barve s Tvojih slik so me naučile, da njihovo lepo barvno energijo prepoznam tudi drugje v okolju, kjer živim, delam, kolesarim, plešem. In kadar zaznam to energijo, ti moji mali svetovi postanejo lepši in bolj kompleksni.

« Anton Trstenjak pa je zapisal: »Človek je oblikovalec sveta po barvah. Po barvah razkriva tudi svojo kulturnost in duhovnost. Ravno barva je spravni element med utesnjujočo nemirnostjo mestnega vrveža in mirom neokrnjene narave.«

Vse lepo, z ljubeznijo, Slavica Štrukelj Kokoravec